Klimatsmart

Stockholm stad arbetar för att vara så klimatsmart som möjligt. På Stockholms Stads hemsida kan man läsa att stadens avfallshantering ska vara effektiv. Den ska också vara serviceinriktad och miljömässig. Använda, gamla förpackningar återvinns och blir till nya, säger Åke Hegethorn. Papper, tidningar, papp, glas, aluminium hårdplast, mjukplast – ja listan är lång. Farligt avfall kan också bli något nytt om det tas om hand på rätt sätt. Det finns flera återvinningsstationer, återvinningscentraler och miljöstationer runt om i Stockholms Stad och det finns säkert en i närheten av dig, påpekar Åke Hegethorn. På dessa platser kan stockholmarna lämna allt som kan återvinnas. På stationerna och centralerna kan stockholmarna också lämna sånt som är farligt för miljön. Matavfallet kan bli bränsle i form av biogas och soporna kan värma upp bostäder.

I Stockholm betalar alla som bor i radhus eller villa sina sopor efter en viktbaserad avfallstaxa. Varje gång soporna hämtas så vägs de och vikten avgör sedan kostnaden. Den nya taxan började gälla juli 2012 och i samband med det lanserades en internetbaserad tjänst där man kan få information om återvinning Stockholm. I e-tjänsten kan man se vad soporna vägde när de tömdes, man kan beräkna sin sophämtningsavgift, beställa hämtning av matavfall med mera.

På Stockholms Stads hemsida kan man också läsa om hur man bör sortera sitt hushållsavfall. Till exempel att det finns giftiga ämnen i en del sopor och därför måste dessa sopor tas om hand separat. Elavfall och farligt avfall bör därför inte finnas med i din soppåse. Grovavfall bör inte heller finnas i soppåsen eftersom grovavfall ofta är för stort, för tungt eller så är det inte brännbart.